HOMEHOME ENGLAND HUNGARY GERMANY HOME
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
  LEMMACO KFT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1.    AZ ÁRU MEGRENDELÉSE

Az árukra vonatkozó vevői igényt Lemmaco Kft. -lehetőség és igény szerint- :
raktárkészletből -lehetőségek szerint-azonnal,
- gyártás után 24-48 órán belül
- egyedi igényekre szabott határidővel kielégíti.

 1.2. Amennyiben a kért áru raktáron nem található, a Felek írásban megállapodnak (írásos megrendelés hiányában a cég írásos visszaigazolást küld) az áru megrendeléséről és - az alapanyagot a Lemmaco Kft-nek szállító harmadik személy által vállalt szállítási határidőt figyelembe véve - a teljesítés várható időpontjáról.

 1.3. Amennyiben az alapanyagot a Lemmaco Kft. részére szállító harmadik személy nem tartja be a vállalt szállítási határidőt, úgy Lemmaco Kft. nem tud felelni a megjelölt határidőben történő teljesítés elmaradása miatt, de a vevői igény kielégítésére hatékony alternatívákat ajánl fel.

1.4. Lemmaco Kft. kínálatába tartozó árukat a HYPERLINK "http://www.lemmaco.hu" www.lemmaco.hu honlap tartalmazza. Azok díjait egyéni kondíciók alapján árajánlatban közöljük. A módosításokról Lemmaco Kft. írásos értesítést küld a változást megelőző 15 napon belül.

2.    MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

 2.1. A megvásárolt áru mennyiségi átvétele Lemmaco Kft. telephelyén, illetve - házhozszállítás esetén - a Vevő által a leszállításra megjelölt címen történik.

 2.2. A mennyiségi átvétel tényét a Vevő a szállítólevél, fuvarokmány vagy a Lemmaco Kft. által kiállított számla aláírásával és lebélyegzésével igazolja.

2.3. A Vevő esetlegesen felmerülő negatív mennyiségi kifogását  a Felek a szállítólevélen vagy a számlán pontosan feltüntetik, a Vevő az árut átveszi, azonban az aláírással és bélyegzővel ellátott szállítólevélen vagy számlán jelzett negatív mennyiségi eltérést haladéktalanul korrigálni kell.

2.4. Ha a Vevő a mennyiségi átvételre fuvarozót, vagy egyéb harmadik személyt bízott meg, a mennyiségi átvételt végző személy felel az átvett áruról Vevőnek. 

2.5. A Vevő az áru minőségi átvételét legkésőbb a mennyiségi átvételt követő 3 (Három) napon belül elvégzi.

2.6. Az áruval kapcsolatos esetlegesen felmerülő minőségi kifogással érintett hibát a Vevő írásban megjelöli, és kifogását mielőbb jelzi Lemmaco Kft. felé. A reklamációra nyitva álló idő- a vásárlástól számítva- legfeljebb 6 hét.

 2.7. Megalapozott kifogás esetén a Lemmaco Kft. gondoskodik a hiányzó áru leszállításáról vagy a hibás áru kicseréléséről. Az 1.2. és 1.3. pontokban foglalt rendelkezések ilyen esetben is értelemszerűen alkalmazandók.

 2.8. Megalapozott vevői kifogás esetén a Lemmaco Kft. terhére, vagy a Vevő minőségi kifogás nélkül felmerült kicserélési igénye esetén a Felek külön írásbeli megállapodást köthetnek a már átvett áru kicserélésére. Ilyen esetben a Vevő köteles megtéríteni a kicseréléssel kapcsolatban a Lemmaco Kft-nél felmerülő összes költséget, melynek összegét a Felek a megállapodásban rögzítik.

3.   SZAVATOSSÁG

 A Lemmaco Kft. szavatol azért, hogy az áru megfelel a minőségtanúsítványában foglaltaknak, azonban nem felel az áru nem rendeltetésszerű feldolgozásából, felhasználásából, kezeléséből, tárolásából eredő károkért.

 4. VIS MAJOR

Amennyiben a Lemmaco Kft. szerződési kötelezettségeit vis major okából( pl.: természeti katasztrófák, háborús események, kormányzati intézkedés, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb...) nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel.

 5.    FIZETÉSI FELTÉTELEK/FIZETÉSI KÉSEDELEM

5.1. Számláinkat a már korábban megállapodott fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. Számláinkat általában készpénz ill. Banki átutálásos fizetési feltétellel bocsátjuk ki. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására.Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, úgy köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű- de lagalább 15%-os késedelmi kamat megfizetésére, továbbá a Lemmaco Kft-nél a késedelem miatt felmerülő összes költség - különös tekintettel a fizetési felszólítás költségeire - megtérítésére.  

 5.2. A Vevő fizetési késedelme esetén Lemmaco Kft. a teljesített összeget elsősorban a késedelmi kamatra és a késedelem miatt felmerülő költségeire számolja el, s csak a fennmaradó összeget számítja be a számlatartozásba. Ezen elszámolásról a Lemmaco Kft. a Vevőnek írásbeli értesítést küld, mely tartalmazza a Vevőnek az elszámolás után fennmaradó tartozását.

 5.3. A Vevő több számlára vonatkozó fizetési késedelme esetén a Vevő által teljesített fizetést a Lemmaco Kft. jogosult a legrégebben lejárt fizetési határidejű számla összegébe beszámítani.

5.4. A Felek által közösen kialakított fizetési határidőt meghaladó fizetési késedelem esetén Lemmaco Kft. – az Ügyvezető állásfoglalása alapján- fizetési felszólítást küld Vevőnek. Sikertelenség esetén, a korábban kiküldött felszólítások és a jogos követelések iratanyagát ügyvédnek átadva illetve minden jogi eszközt felhasználva, fizetési meghagyást bocsát ki Lemmaco Kft., majd ezt követően peres eljárásban próbálja meg követeléseit érvényesíteni. Lemmaco Kft. az ilyen eljárás teljes költségének –Vevő általi- megtérítésére is igényt tart.

6.    TULAJDONJOG - FENNTARTÁS

 Lemmaco Kft. a számla kifizetéséig fenntartja a hatályos jogszabályokban biztosított tulajdonjogát.

7.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 7.1. Amennyiben az egyedi megrendelésre vonatkozó szerződés jelen Általános Értékesítési Feltételekkel (ÁÉF) rendelkezései egymással nincsenek összhangban, úgy az egyedi megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadóak.

7.2. A Vevő és a Lemmaco Kft. kereskedelmi képviselői közötti szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásba foglalása szükséges. Szóbeli megállapodás egyik fél oldalán sem keletkeztet jogokat,  illetve kötelezettségeket.

7.3. A Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, kijelenti továbbá, hogy nem áll csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az ellene indult ilyen eljárásokról haladéktalanul írásbeli értesítést küld a Lemmaco Kft. részére.

7.4. A Felek az együttműködésük során felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetére kikötik a Lemmaco Kft. székhelye szerinti illetékesbíróság hatáskörét.

 7.5. A keretszerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell követni.

Zsámbék, 31 May 2010

 
 

 
ORDER PARTNER
 
  TERMÉKEK
MELEG ÉS HIDEG FÓLIÁK
VIASZOK ÉS GYANTÁK
ÖNTAPADÓS ANYAGOK
BOPP
EDEL UV LAKKOK ÉS PVA RAGASZTÓK
PULSE ROLL LABEL TERMÉKEK
MINŐSÉGI GARANCIA
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
LEMMACO
RÓLUNK
FORGALMAZÓK
TERMÉKMINTA
ÁLLÁS AJÁNLAT
HÍRLEVÉL
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
VIDEO E-MAIL SKYPE  
Lemmaco and Lemmaco products and product’s names are all registered trademarks.